City/Madrid vs BVB/Paris Atalanta vs Leipzig Bayern